Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thông báo Danh sách đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện được Sở Giao thông vận tải Tiền Giang quản lý cấp phép
22/09/2021

Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phương tiện từng loại hình vận tải đượcSở Giao thông vận tải Tiền Giang quản lý cấp phép đến hết ngày 02/8/2021 như sau:

1. Danh sách đơn vị kinh doanh vận tải (Phụ lục 1).

2. Danh sách xe buýt (Phụ lục 2).

3. Danh sách xe container (Phụ lục 3).

4. Danh sách xe đầu kéo (Phụ lục 4).

5. Danh sách xe hợp đồng (Phụ lục 5).

6. Danh sách xe tải (Phụ lục 6).

7. Danh sách xe taxi (Phụ lục 7).

8. Danh sách xe tuyến cố định (Phụ lục 8).

Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo công khai đến các tổ chức, cá nhân được biết./.

Đính kèm danh sách

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết