Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Sở GTVT Tiền Giang cung cấp danh sách phương tiện cấp mã nhận diện phương tiện QRCode
22/09/2021

Sở Giao thông vận tải cập nhật Giấy nhận diện phương tiện trên trang thông tin điện tử của Sở, đồng gửi đến Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã để giám sát và phối hợp quản lý.

(Đính kèm danh sách phương tiện cấp thẻ nhận diện đến ngày 03 tháng 8 năm 2021)

Danh sách phương tiện được cấp thẻ nhận diện
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết