Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
27/09/2021

Sở Giao thông vận tải: Đăng tải Phiếu khảo sát tại chuyên mục Lấy ý kiến dự thảo văn bản trên Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang (địa chỉ Website: sgtvt.tiengiang.gov.vn), để lấy ý kiến rộng rãi của các đối tượng khảo sát trên địa bàn tỉnh, gồm: người dân, tổ chức, doanh nghiệp (Phiếu khảo sát số 01)

Phiếu khảo sát số 01

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết