Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định ban hành “Quy định xử lý các trường hợp công trình xây dựng và đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”

Trích yếu:Dự thảo Quyết định ban hành “Quy định xử lý các trường hợp công trình xây dựng và đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”
Tóm tắt:

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 248/TB-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 18/6/2014. Trong đó, có giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương thực hiện rà soát các căn cứ pháp lý và các nội dung hiện không còn phù hợp, bất cập tại các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành về công tác phối hợp, quản lý và xử lý vi phạm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo quản lý đồng bộ, đảm bảo quy định.

Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng xong dự thảo văn bản quy phạm  pháp luật được giao, nay đăng tải toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định ban hành “Quy định xử lý các trường hợp công trình xây dựng và đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang” trên cổng thông tin điện tử. Trong thời hạn là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến theo quy định tại Điều 120, Điều 129 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.

Đơn vị: Sở GTVT
Ngày bắt đầu: 06-04-2018 Ngày hết hạn: 08-05-2018
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng