Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Dự thảo Quyết định ban hành “Danh mục và Quy định chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trích yếu:Dự thảo Quyết định ban hành “Danh mục và Quy định chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Tóm tắt:

Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng xong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định ban hành “Danh mục và Quy định chỉ giới đường đỏ đối với hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và đăng trên cổng thông tin điện tử trong thời hạn là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến theo quy định tại Điều 120, Điều 129 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.


Đơn vị: Sở GTVT
Ngày bắt đầu: 29-03-2018 Ngày hết hạn: 30-04-2018
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng