Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Trụ sở làm việc Trụ sở làm việc

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang

   Địa chỉ: số 391 đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

   Điện thoại : 0273.3873345  - Fax : 0273.3876656

   Email : sgtvt@tiengiang.gov.vn

 

Quá trình hình thành và phát triển Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

  Sở Giao thông vận tải được thành lập theo Quyết định số 344/QĐ.UB ngày 03/3/1976 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải có 4 tổ chức hành chính thuộc Sở: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và Người lái, Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông; có 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Đoạn Quản lý giao thông, Bến xe Tiền Giang, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Cảng vụ Đường thủy nội địa.

 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng