Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Văn bản pháp luật mới về đấu thầu
23/09/2021

Ngày 26/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Thông tư này quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu mua thuốc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 10 góp phần khắc phục những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời gian qua và đồng thời triển khai chi tiết những nội dung mới trong Luật Đấu thầu 2013. Bên cạnh đó Thông tư 10 được ban hành cũng góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi các quy định của pháp luật về đấu thầu và tạo nhiều thuận lợi cho bên mời thầu, chủ đầu tư trong việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 10/12/2015
Ngoài ra, Ngày 27/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.
Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 22/12/2015
Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết