Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ TRONG NĂM 2023 CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TIỀN GIANG
30/12/2022

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân,

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang tổ chức tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Sở vào các ngày thứ sáu giữa tháng và cuối tháng của mỗi tháng (mỗi tháng tổ chức tiếp công dân 02 ngày) trong năm 2023, cụ thể như sau:

Số

TT

Ngày

Thứ

Lãnh đạo tiếp công dân

1

13/01/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

2

27/01/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

3

10/02/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

4

24/02/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

5

10/3/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

6

31/3/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

7

14/4/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

8

28/4/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

9

12/5/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

10

26/5/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

11

09/6/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

12

30/6/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

13

14/7/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

14

28/7/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

15

11/8/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

16

25/8/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

17

15/9/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

18

29/9/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

19

13/10/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

20

27/10/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

21

10/11/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

22

24/11/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

23

15/12/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

24

29/12/2023

Thứ sáu

Giám đốc Sở

 

- Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp dân Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang, số 3, Lê Văn Phẩm, Phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian tiếp công dân:

+ Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút

+ Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Trường hợp Giám đốc Sở bận việc thì giao Phó Giám đốc Sở tiếp công dân. Ngoài các ngày tiếp công dân theo định kỳ nêu trên, Sở Giao thông vận tải có phân công công chức thanh tra của Thanh tra Sở Giao thông vận tải thường trực tiếp công dân tại địa điểm nêu trên. Những vụ việc có tính chất quan trọng, khẩn thiết thì công dân đăng ký với công chức trực tiếp dân, báo cáo Ban Giám đốc Sở phân công tiếp và giải quyết.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang thông báo để công dân biết./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết