Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Sở Giao thông vận tải Tiền Giang tiến hành triển khai, thực hiện Kế hoạch “ Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021”
24/09/2021

Ngày 02/4/2021, Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021

   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (02/4/2021) với mục đích: Tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL); Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp trong việc thực hiện công tác TDTHPL trong lĩnh vực trọng tâm; Đánh giá tình hình, thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông.

 Trên cơ sở đó, đề ra các chủ trương, giải pháp để tập trung thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

                       Xây dựng nhà trong phạm vi hành lang an toàn  giao thông đường bộ

Thực hiện theo Kế hoạch 804/QĐ-UBND, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, các sở ngành có liên quan và UBND cấp huyện để tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện; Theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện và có các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch; Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Minh Thư

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết