Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
18/01/2023

Ngày 10/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 (sau đây gọi tắt Kế hoạch CCHC năm 2023) trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

Mục đích

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt Nghị quyết số 76/NQ-CP); Nghị quyết số 09-NQ/TU  ngày 07/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao các chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 09-NQ/TU); Quyết định số 2703/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 18/10/2021 về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2030 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2703/QĐ-UBND); Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang năm 2021 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 273/KH-UBND); Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 30/09/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 296/KH-UBND).

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Yêu cầu

- Công tác CCHC (sau đây gọi tắt là CCHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của các cấp, các ngành.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2023 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

- Nội dung Kế hoạch CCHC năm 2023 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU; Quyết định số 2703/QĐ-UBND; Kế hoạch số 273/KH-UBND; Kế hoạch số 296/KH-UBND và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung của Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh.

2. 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

3. Kiểm tra công tác CCHC đối với ít nhất 30% cơ quan, đơn vị trong năm 2023. 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác CCHC với các đơn vị thuộc, đơn vị trực thuộc.

4. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC; phấn đấu có sáng kiến CCHC được công nhận.

5. 100% UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã trực thuộc.

6. Năm 2023, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 70%, 60%, 55%.

Tối thiểu 98% số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Giảm thời gian chờ đợi, thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ tối thiểu của người dân, doanh nghiệp so với năm trước.

7.  Phấn đấu cung cấp dịch vụ công toàn trình đủ điều kiện, đạt trên 80%; trên 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình và một phần trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 60%

8. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

9. 100% cơ quan hành chính nhà nước triển khai, tổ chức thực hiện: việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành; việc đánh giá, xếp loại chất lượng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; tổ chức thực hiện bố trí vị trí việc làm và biên chế công chức theo quy định.

10. 100% đơn vị sự nghiệp công lập triển khai, tổ chức thực hiện: việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, bố trí theo vị trí việc làm và số lượng người làm việc; đánh giá, xếp loại chất lượng, xử lý kỷ luật viên chức theo quy định của Chính phủ; thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

11. Hoàn thành trên 95% việc thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý; hoàn chỉnh đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công.

12. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư trên 90% vốn ngân sách nhà nước hàng năm.

13. Phấn đấu có tối thiểu 9,4% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; phấn đấu có thêm đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. 

14. Phấn đấu tối thiểu 90% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến toàn trình được cung cấp trên Cổng dịch vụ công; Tổi thiểu 60% TTHC cung cấp trực tuyến toàn trình, một phần có phát sinh hồ sơ; Tối thiểu 30% tỷ lệ TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến và 20% hồ sơ thanh toán trực tuyến.

15. 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; được công khai, minh bạch theo quy định.

16. 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định).

17. Trên 90% người dân hài lòng đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

18. Trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

 Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết