Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÀO TẠO, TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
27/02/2023

TT Loại
 hình
Tên đơn vị địa chỉ Đơn vị
chủ quản
Hạng đào
 tạo/sát hạch
Số, ngày cấp
 PĐT/GCNTTSH
Lưu lượng
đào tạo ô tô
I Cơ sở
đào tạo
1. Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang 152 Lý Thường
Kiệt, phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
  B11, B1,
B2, C
1128/GPĐT-SGTVT, ngày
 25/5/2022
Dưới 500
2. Trường Cao đẳng Tiền Giang 11B/17 Học
Lạc, Phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang
UBND tỉnh
 Tiền Giang
B1, B2,
C, D
97/GPĐT-SGTVT, ngày
 17/01/2022
Dưới 500
3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo và Sát hạch lái xe Chiến Thắng TG ấp Phú Hoà, xã
Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Công ty
Cổ phần Đầu tư và Phát triển Chiến Thắng
B11,
 B2, C
91/GPĐT-SGTVT, ngày
 cấp 16/01/2023
Dưới 500
II Trung tâm
 sát hạch
1. Trung tâm sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Tiền Giang 1. Trung tâm chính (cơ sở 2): Ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; Trường Cao
 đẳng Tiền Giang
A1, A2 182/GCNTTSH,
 ngày 06/02/2023
 
2. Chi nhánh: Sân sát hạch A1 tại số 29 Trương Thành Công, Phường 9, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang Trường Cao
 đẳng Tiền Giang
A1  
2. Trung tâm đào tạo
 và sát hạch lái xe 
1. 152 Lý Thường Kiệt,
 phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Công ty Cổ
 phần vận tải ô tô Tiền Giang
A1, A2 1570/GCNTTSH,
 ngày 14/7/2022
 
2. Chi nhánh Trung tâm sát hạch loại 3
 tại Thị xã Cai Lậy (KP1, P5, TX Cai Lậy, tỉnh TG)
Công ty Cổ
 phần vận tải ô tô Tiền Giang
A1  
3. Chi nhánh Trung tâm sát hạch loại
 3 tại Thị xã Gò Công (Khu phố 5, phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh TG)
Công ty Cổ
 phần vận tải ô tô Tiền Giang
A1    
Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết