Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Danh mục dự án Sở GTVT chủ đầu tư năm 2022
15/11/2022

                           
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG DO SỞ GTVT LÀM CHỦ ĐẦU TƯ NĂM 2022  
   
TT Tên nhiệm vụ, dự án
Đơn vị chủ
trì triển khai
Lĩnh vực đầu tư
Dự án chuyển tiếp hay dự án mới
Mục tiêu đầu tư
Địa điểm đầu tư
Thời gianthực hiện
Dự kiến Tổng vốn đầu tư
Nguồn vốn
Kinh phí đầu tư năm 2022
Tình trạng dự án
Vốn đầu tư
Trung ương
Ngân sách tỉnh
Vốn
sự nghiệp CNTT Trung ương
1 Cầu Vàm Cái Thia Sở GTVT Giao thông
Dự án chuyển tiếp 
Xây dựng mới cầu giao thông để kết nối giao thông trên Đường tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền)
Huyện Cái Bè
2021-2023 176.666   176.666   70.000
Đang thực hiện
2
Cầu Thông Lưu trên Đường tỉnh 863
Sở GTVT Giao thông
Dự án chuyển tiếp 
Xây dựng cầu giao thông thay tế cầu cũ đã hư hỏng xuống cấp, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của người dân
Huyện Cái Bè
2020-2023 37.831   37.831   0
Đang thực hiện GPMB
3
Nâng cấp, mở rộng cầu Quan trên Đường huyện 35
Sở GTVT Giao thông Dự án mới
Nâng cấp mở rộng cầu hiện hiện hữu để đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại trên tuyến đường và đảm bảo an toàn giao thông
Huyện Châu Thành
2022-2023 6.689   6.689   3.000
Đang thực hiện
4
Nâng cấp, mở rộng đường Chiến Thắng, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo
Sở GTVT Giao thông Dự án mới
Nâng cấp mở rộng tuyến đường để đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân trong vũng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương
Huyện Chợ Gạo
2022-2023 7.898   7.898   2.500
Đang thực hiện
5
Đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 1 đoạn từ Đường tỉnh 876 đến ranh thị xã Cai Lậy
Sở GTVT Giao thông Dự án mới
Lắp đặt đèn chiếu sáng để tạo môi trường ánh sáng thuận lợi cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được an toàn, hạn chế tai nạn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự
Huyện Châu Thành
2022-2024 14.828   14.828   0
Đang chuẩn bị đầu tư, thực hiện trong năm 2023
6
Đèn chiếu sáng trên Đường tỉnh 871B từ Quốc lộ 50 đến Cụm công nghiệp Gia Thuận 1
Sở GTVT Giao thông Dự án mới
Lắp đặt đèn chiếu sáng để tạo môi trường ánh sáng thuận lợi cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được an toàn, hạn chế tai nạn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự
Thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông
2022-2024 14.317   14.317   0
Đang chuẩn bị đầu tư, thực hiện trong năm 2023
TỔNG CỘNG             258.229 0 258.229 0 75.500
Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết