Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm CCHC trong năm 2019
26/04/2019

     Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ); Để tạo đột phá mới về cải cách hành chính của tỉnh Tiền Giang trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có văn bản số 1612/UBND-NCPC ngày 25/4/2019 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm CCHC như sau:

1. Về chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; nắm chắc tình hình thực tiễn của ngành và địa phương; kịp thời giải quyết khó khăn, bức xúc của người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo chính cho kết quả cải cách hành chính; phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính sâu rộng trên phạm vi cả tỉnh và trong từng ngành, từng cấp.

2. Về cải cách thể chế:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực phụ trách; nếu xét thấy không còn phù hợp thì đề xuất sửa đổi, bãi bỏ và xây dựng mới. Giao Sở Tư pháp có kế hoạch tổng rà soát và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nội vụ và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/10/2019.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý hành chính của ngành, địa phương, không để nợ đọng văn bản mới. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, đảm bảo văn bản ban hành đúng với quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

- Sở Tư pháp tập trung nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp và khả thi; chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo những nội dung văn bản được giao quy định chi tiết mà sở ngành chức năng chưa tham mưu UBND tỉnh ban hành, đảm bảo văn bản quy định chi tiết có hiệu lực ngay thời điểm của văn bản được quy định chi tiết. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND các cấp ban hành, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của địa phương.

3. Về cải cách thủ tục hành chính:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ phận Một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm thực chất, không làm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân. Đến hết quý II năm 2019, toàn bộ thủ tục hành chính của tỉnh nâng lên mức 3, mức 4.

Bộ phận 01 cửa Sở GTVT

- Tiến hành rà soát, đánh giá tổ chức và hoạt động của bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị mình, khắc phục ngay những thiếu sót so với quy định; nơi nào có phản ánh hay qua kiểm tra phát hiện tiếp nhận hồ sơ mà không ra Phiếu hẹn, không cập nhật trên phần mềm Một cửa điện tử thì xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định; tăng cường công tác tự kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, chấn chỉnh những thiếu sót, kiên quyết xử lý cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu người dân. Riêng đối với cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo việc nhập dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử, đảm bảo số hóa 100% các hồ sơ có trả phiếu hẹn của người dân, doanh nghiệp lên hệ thống một cửa; tăng số lượng, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa điện tử.

- Thực hiện việc kết nối liên thông Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã khi Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang được thành lập và đưa vào hoạt động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc.

- Giao Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường kiểm tra đột xuất tình hình công khai, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại xã, phường, thị trấn trong tỉnh; không đợi hết đợt kiểm tra mới tập hợp báo cáo mà khi kiểm tra nếu phát hiện đơn vị có nhiều sai sót thì thông báo ngay cho Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý.

4. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Giao Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh tiến độ hàng tháng và tham mưu UBND tỉnh phục vụ Tỉnh ủy sơ kết hàng năm.

- Giao Sở Nội vụ và Sở Tài chính phối hợp hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế; đẩy mạnh tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng các dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách kiêm nhiệm, hỗ trợ thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khi nghỉ hưu hoặc tinh giản     biên chế.

5. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; trong đó việc tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cơ cấu, số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị; về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; hoàn thiện danh mục, bản mô tả vị trí việc làm đối với công chức; xây dựng và phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ có kế hoạch định kỳ, đột xuất thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

6. Về hiện đại hóa hành chính

Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng Chính quyền điện tử, trong đó UBND tỉnh giao:

- Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang theo hướng dẫn của Trung ương; nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ. Phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì Cổng thông tin điện tử tỉnh hoạt động thông suốt, đảm bảo cung cấp thông tin về thực hiện thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoặc thực hiện thủ tục hành chính. Phối hợp với các sở ngành tỉnh đẩy nhanh việc xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về dân cư, đất đai, y tế, doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cập nhật, tra cứu, khai thác thông tin nhanh chóng và thuận lợi.

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và liên thông 4 cấp.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện mở rộng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND cấp xã./.

                                                                                                Vĩnh Thanh

Tin liên quan
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021    29/09/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    29/09/2021
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    29/09/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021    15/01/2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    12/01/2021
Khẩn trương sữa chữa tuyến đường phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa    23/11/2020
Thăm hỏi động viên đối với gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nhân “ Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”    20/11/2020
Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020    20/11/2020
Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020    16/11/2020
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ    16/11/2020
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết