Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
29/09/2021

Ngày 08/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính sau:

1. Mục đích

- Triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và của tỉnh Tiền Giang. Trong đó chú trọng thực hiện cải cách về tổ chức bộ máy, về công vụ, công chức theo các Nghị định của Chính phủ ban hành; cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

2. Yêu cầu

- Công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản l› của các cấp, các ngành.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2021 được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

- Nội dung Kế hoạch CCHC năm 2021 tiếp tục gắn với việc thực hiện: Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản l›, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các Nghị định của Chính phủ về tổ chức bộ máy; về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; về vị trí việc làm; về tuyển dụng và quản l› viên chức; về xử l› kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Tiền Giang

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

- 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung của Kế hoạch CCHC năm 2021 của tỉnh.

- 100% người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị do mình quản l›.

- Kiểm tra công tác CCHC đối với ít nhất 30% cơ quan, đơn vị trong năm 2021. 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác CCHC với các đơn vị thuộc, đơn vị trực thuộc.

- Phấn đấu 100% các cơ quan, đơn vị có sáng kiến CCHC.

- 100% UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã trực thuộc.

- Tối thiểu 95% số hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

- 100% cơ quan hành chính nhà nước triển khai, tổ chức thực hiện: việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ;  xử l› kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ; vị trí việc làm và biên chế công chức theo nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/06/2020 của Chính phủ.

- 100% đơn vị sự nghiệp công lập triển khai, tổ chức thực hiện: việc tuyển dụng, sử dụng và quản l› viên chức theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; xử l› kỷ luật viên chức theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ; thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ.

- Phấn đấu 100% đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biệu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công, tiết kiệm và đúng quy định.

- Hoàn thành trên 90% việc thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý; Hoàn chỉnh đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư trên 90 % vốn ngân sách nhà nước hàng năm

- Phấn đấu tối thiểu 50% số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; tối thiểu 50% hồ sơ hồ sơ TTHC được xử l› trực tuyến mức độ 3; tối thiểu 30% hồ sơ hồ sơ TTHC được xử l› trực tuyến mức độ 4.

- 100% các TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; được công khai, minh bạch theo quy định.

- 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định).

- Trên 90% người dân hài lòng đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế.

- Trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

 Nội dung Kế hoạch 342 xem tại đây

                                                        Vĩnh Thanh

Tin liên quan
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021    29/09/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    29/09/2021
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    29/09/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021    15/01/2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    12/01/2021
Khẩn trương sữa chữa tuyến đường phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa    23/11/2020
Thăm hỏi động viên đối với gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nhân “ Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”    20/11/2020
Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020    20/11/2020
Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020    16/11/2020
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ    16/11/2020
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết