Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020
21/09/2020

1. Kết quả giải quyết hồ TTHC:

- Trong Quý III năm 2020 (Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/9/2020):  Tổng số hồ sơ nhận giải quyết là 15224 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 13658 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển sang là 1566 hồ sơ.

- Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết là 13846 hồ sơ (Trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 13846 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn), số hồ sơ đang giải quyết là 1378 hồ sơ.

2. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4:

- Sở GTVT thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gắn với nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định.

- Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT là 109 thủ tục (trong đó 107 thủ tục cấp Sở, 01 thủ tục thực hiện tại huyện xã và 01 thủ tục đặc thù).

- Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 80 TTHC

+ Tỉ lệ DVC TT mức độ 3: 80/109 thủ tục, đạt tỷ lệ 73,4 %

+ Tỉ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ: 22/80 thủ tục, đạt 27,5 %

- Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 29 TTHC

+ Tỉ lệ DVC TT mức độ 4: 29/109 thủ tục, đạt tỷ lệ 26,60 %

+ Tỉ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ: 06/29 thủ tục, đạt 20,69 %

Tin liên quan
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021    29/09/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    29/09/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021    15/01/2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    12/01/2021
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ    16/11/2020
Tiếp tục Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận TTHC trên Văn phòng điện tử tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Kết quả Sở GTVT thực hiện Dịch vụ công trực tuyến hiện đại hóa hành chính quý 3 năm 2020    05/11/2020
Tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2020    04/11/2020
Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020    21/09/2020
Kết quả thực hiện Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp quý III năm 2020    03/09/2020
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết