Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
12/08/2022

Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 256/KH-UBND về việc Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Mục đích của Kế hoạch

a) Đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành) trên địa bàn tỉnh.

b) Xác định cụ thể các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; tìm ra nguyên nhân, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế bất cập, nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế về TDTHPL.

c) Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động TDTHPL.

Yêu cầu của Kế hoạch

a) Việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng nội dung, mục đích, yêu cầu, tiến độ đề ra.

b) Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh trung thực về thực tế tình hình TDTHPL tại sở, ngành, địa phương; đề xuất, kiến nghị cụ thể sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về TDTHPL.

c) Xác định đầy đủ nội dung, công việc, tiến độ và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

d) Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan, người dân, doanh nghiệp trong đánh giá tình hình, kết quả TDTHPL.

đ) Việc tổ chức tổng kết phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết