Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang năm 2022
14/04/2022


Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,
Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành năm 2022 trong lĩnh vực giao thông vận tải

Nội dung kế hoạch xem tại đây

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết