Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang
20/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 06/3/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,

Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Mục đích:

- Cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, các tầng lớp Nhân dân, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về công tác CCHC; trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Sở GTVT trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tình, thân thiện; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC của ngành.

- Tạo cơ hội cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác CCHC; tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể; vận động các lực lượng quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến, hợp tác, tuân thủ, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ CCHC của ngành.

Quầy làm thủ tục hành chính Sở GTVT

Yêu cầu:

- Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện tại 100% các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, của tỉnh, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023; lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC được tổ chức hiệu quả, thiết thực, kịp thời, thường xuyên; hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú, thân thiện, phù hợp với nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng đơn vị, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, hiệu quả; nội dung thông tin đầy đủ, chính xác, đơn giản, dễ hiểu, có tính định hướng dư luận.

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết