Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Thông báo Về việc tạm ngừng tuyển sinh các khoá đào tạo lái xe ô tô, mô tô tại Trung tâm đào tạo và sát hạch giao thông thủy bộ
19/07/2022

Căn cứ Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; Căn cứ Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Căn cứ báo cáo số 148/TTS-HCTC ngày 14/7/2022 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung theo đơn phản ánh của công dân liên quan đến Trung tâm đào tạo và sát hạch giao thông thủy bộ trực thuộc Trường cao đẳng Tiền Giang;

Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo kể từ ngày 18/7/2022 cho đến khi có thông báo mới:

1. Tạm ngừng tuyển sinh đào tạo các khoá lái xe ô tô, mô tô của Trung tâm đào tạo và Sát hạch giao thông thủy bộ trực thuộc Trường cao đẳng Tiền Giang.

2. Sở Giao thông vận tải không tổ chức sát hạch đối với Trung tâm Đào tạo và Sát hạch giao thông thủy bộ.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết