Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
22/09/2021

Căn cứ Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, ngày 16/9/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang xây dựng và ban hành Kế hoạch số 2132/KH-SGTVT về triển khai Luật Thanh niên, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Sở Giao thông vận tải, các đơn vị trực thuộc, đoàn viên, hội viên thuộc đoàn thể trong ngành giao thông vận tải nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của thanh niên và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên./.

                                                                              BCH CHI ĐOÀN

Đính kèm:

Luật Thanh niên 2020

Kế hoạch triển khai Luật Thanh niên và các Văn bản

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết