Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
24/12/2021

Sở Giao thông vận tải Tiền Giang vừa phát động tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) cho Sở nhằm lựa chọn một biểu trưng phù hợp nhất thể hiện bề dày truyền thống của ngành cũng như vị trí, vai trò, chức năng của Sở Giao thông vận tải trong quá trình phát triển, hội nhập và hướng đến tương lai.

Tác giả Thu Hằng đang trình bày ý tưởng về logo thiết kết

Yêu cầu của biểu trưng là phản ánh được vị trí Sở Giao thông vận tải Tiền Giang là cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải; phải đảm bảo mỹ thuật, mang đặc trưng của ngành giao thông vận tải và nét riêng của tỉnh Tiền Giang.

 

Tác giả Tấn Đạt đang trình bày ý tưởng về logo thiết kết

 Đến hết thời gian quy định, Ban tổ chức đã nhận được 04 tác phẩm dự thi. Ban tổ chức sẽ chọn ra tác phẩm phù hợp nhất để logo cuả Sở GTVT Tiền Giang.

                                                                                                          Ban Biên tập

                                                                                                                                                                                 

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết