Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 của Sở Giao thông vận tải
20/03/2023

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 24/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,

Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023.\

Mục đích:  Phát động phong trào thi đua để tạo động lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của ngành GTVT, triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao các chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức trong CCHC, nhất là trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu: Chuyên đề thi đua được phát động và triển khai thường xuyên, phát huy được tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2023.

Đối tượng thi đua: Toàn thể công chức, viên chức, các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở.

 

Trung tâm hành chính công - Quầy Sở GTVT

Thời gian phát động và nội dung thi đua

a) Thời gian: Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/11/2023.

b) Nội dung thi đua gồm các tiêu chuẩn trọng tâm sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC;

- Cải cách thể chế;

- Cải cách thủ tục hành chính;

- Cải cách tổ chức bộ máy;  

- Cải cách chế độ công vụ;

- Cải cách tài chính công;

- Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số;

Tiêu chí thi đua và bảng điểm thực hiện theo Chỉ số CCHC năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

 Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết