Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kiểm tra việc thực hiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
01/08/2022

UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 29/7/2022 về việc kiểm tra việc thực hiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh.

  Mục đích của Kế hoạch lần này là  Thông qua kiểm tra, giúp UBND tỉnh nắm được tình hình thực hiện nâng cao PAR Index, PAPI tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời chỉ đạo, khắc phục các hạn chế, không để bị trừ điểm; Giúp cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương biết được những mặt làm được, chưa được trong thực hiện nâng cao PAR Index, PAPI tại cơ quan, đơn vị mình để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Trung tâm hành chính công tỉnh Tiền Giang

Yêu cầu của Kế hoạch đặt ra  Việc kiểm tra phải bảo đảm tính khách quan, đánh giá đúng kết quả triển khai thực hiện nâng cao PAR Index, PAPI và nhiệm vụ được giao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương;  Kết quả kiểm tra phản ánh được những mặt làm tốt, hoàn thành; những việc chưa được trong thực hiện nâng cao PAR Index, PAPI tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và có giải pháp khắc phục; Các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ Kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội dung và thời gian đề ra trong kế hoạch.

Toàn văn Kế hoạch xem tại đây

                                                                                          Ban Biên tập

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết