Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 của Sở Giao thông vận tải
20/03/2023

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Công văn số 432/SNV-CCHC ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ,

Sở Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 

- Đến thời điểm báo cáo, tổng số TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GTVT là 129 thủ tục (trong đó có 116 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh). 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa trên phần mềm Một cửa điện tử.

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa: Sở GTVT bố trí công chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại bộ phận một cửa của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định.

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC:

Hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận tại bộ phận một cửa của Sở sẽ được số hóa trên hệ thống một cửa điện tử theo quy định.

+ Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong quý I năm 2023 (từ ngày 01/12/2022 đến ngày 05/3/2023) là 10469 hồ sơ. Trong đó:

  •  Số tiếp nhận mới trong kỳ là 9498 hồ sơ (hồ sơ nhận trực tuyến là 5009 hồ sơ, nhận trực tiếp và bưu chính công ích là 4489 hồ sơ), số từ kỳ trước chuyển qua là 971 hồ sơ.
  •  Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 9595 hồ sơ. Trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hạn là 1842 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 7753 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.
  •  Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 874 hồ sơ. Trong đó, đang giải quyết trong hạn là 874 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC:

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở được thực hiện đúng quy định. Trong quý I năm 2023, Sở GTVT không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC.

Chi tiết báo cáo xem tại đây

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết