Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2022 của Sở Giao thông vận tải
12/09/2022

Sở GTVT bố trí công chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại bộ phận một cửa của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định.

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC:

Hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận tại bộ phận một cửa của Sở sẽ được số hóa trên hệ thống một cửa điện tử theo quy định.

+ Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong quý I năm 2022 (từ ngày 01/12/2021 đến ngày 05/3/2022) là 8275 hồ sơ. Trong đó:

  •  Số tiếp nhận mới trong kỳ là 7635 hồ sơ (hồ sơ nhận trực tuyến là 4700 hồ sơ, nhận trực tiếp và bưu chính công ích là 2935 hồ sơ), số từ kỳ trước chuyển qua là 640 hồ sơ.
  •  Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 7361 hồ sơ. Trong đó: số hồ sơ giải quyết trước hạn là 1667 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 5694 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.
  •  Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 914 hồ sơ. Trong đó, đang giải quyết trong hạn là 914 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC:

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đối với quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở được thực hiện đúng quy định. Trong quý I năm 2022, Sở GTVT không nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết