Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
14/02/2022

Ngày 28/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 35/KH-UBND về tuyên truyền về công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

Mục đích

a) Cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác CCHC; trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC của tỉnh.

c) Tạo cơ hội cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác CCHC; tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể; vận động các lực lượng quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến, hợp tác, tuân thủ, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ CCHC của tỉnh.

Yêu cầu

a) Kế hoạch được triển khai, tổ chức thực hiện tại 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; được cụ thể hóa tại kế hoạch tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, của tỉnh, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022; lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

c) Hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC được tổ chức hiệu quả, thiết thực, kịp thời, thường xuyên; hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú, thân thiện, phù hợp với nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng khu vực, địa bàn, các nhóm đối tượng, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, hiệu quả; nội dung thông tin đầy đủ, chính xác, đơn giản, dễ hiểu, có tính định hướng dư luận.

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Đối tượng tuyên truyền

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và nhất là Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền

Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC. Tuyên truyền 06 nội dung chính trong CCHC, gồm: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số.

a) Các văn bản chính

- Văn bản của Trung ương: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

- Văn bản của tỉnh: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 273/KH-UBND tỉnh ngày 22/09/2021 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Văn bản chỉ đạo công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương.

b) Tuyền truyền đầy đủ, liên tục quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ; kết quả nổi bật trong công tác CCHC của tỉnh trên các lĩnh vực; kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ năm 2022; kết quả các Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT).

c) Thông tin, tuyên truyền các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong CCHC; các sáng kiến, ý tưởng CCHC của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

d) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

đ) Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền đổi mới phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về kỹ năng khai thác, sử dụng các dịch vụ công của tỉnh cho tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và trên một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, lao động, thương binh và xã hội, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo ...

e) Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

 Nội dung chính kế hoạch

Tương phản
Đánh giá bài viết(1.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết