Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kế hoạch Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
14/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) về việc tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,

Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 với các nội dung như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích:

- Cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động về công tác CCHC; trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong giải quyết công việc, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC của ngành.

- Tạo cơ hội cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác CCHC; tạo đồng thuận trong xã hội đối với công tác CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ CCHC của ngành.

Yêu cầu:

- Nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, của tỉnh, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022; lồng ghép với các nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách lập pháp, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC được tổ chức hiệu quả, thiết thực, kịp thời, thường xuyên; hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, phong phú, thân thiện, phù hợp với nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng đơn vị, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận nhanh, hiệu quả; nội dung thông tin đầy đủ, chính xác, đơn giản, dễ hiểu.

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1.  Đối tượng tuyên truyền:

Đối tượng tuyên truyền về CCHC gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở.

2.  Nội dung tuyên truyền:

Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của ngành về công tác CCHC. Tuyên truyền 06 nội dung chính trong CCHC, gồm: cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số.

a) Các văn bản chính:

- Văn bản của Trung ương: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

- Văn bản của tỉnh: Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số CCHC tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 273/KH-UBND tỉnh ngày 22/09/2021 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Các văn bản chỉ đạo công tác CCHC của Sở GTVT như: Kế hoạch số 2698/KH-SGTVT ngày 08/11/2021 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải, giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 2816/KH-SGTVT ngày 16/11/2021 về việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 118/KH-SGTVT ngày 24/01/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 của Sở Giao thông vận tải.

b) Tuyền truyền đầy đủ, liên tục quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ; kết quả nổi bật trong công tác CCHC của ngành trên các lĩnh vực; kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ năm 2022; kết quả các Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT).

c) Thông tin, tuyên truyền các điểm đột phá, sáng tạo, các mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, tập thể trong CCHC; các sáng kiến, ý tưởng CCHC của đội ngũ công chức, viên chức.

d) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

đ) Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tuyên truyền đổi mới phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về kỹ năng khai thác, sử dụng các dịch vụ công của tỉnh cho tổ chức, công dân. Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC, đặc biệt chú trọng tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

e) Tuyên truyền về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

  1. Hình thức tuyên truyền:

-   Thông tin, tuyên truyền về CCHC thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như: Trang thông tin điện tử của Sở; Báo Ấp Bắc; Đài phát thanh và Truyền hình...

-   Tuyên truyền thông qua các cuộc thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CCHC cho đội ngũ công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các cuộc họp cơ quan, họp Chi bộ, các buổi sinh hoạt Đoàn thể.

- Niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Bộ phận một cửa - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, tích hợp danh mục TTHC trên Trang thông tin điện tử Sở và Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính.

- Thường xuyên đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở.

- Tổ chức hội nghị đối thoại và thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân về TTHC và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết