Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
20/03/2023

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Tỉnh ủy Tiền Giang về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,

Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023:

Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Tiền Giang; Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2030 và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC năm 2023 theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh Tiền Giang.

- Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

 Yêu cầu

- Công tác CCHC được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của Sở GTVT; tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp của các phòng, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 của Sở, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2023 của Sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Tỉnh ủy Tiền Giang; Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC để CCHC là động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023.

Xem chi tiết Kế hoạch

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết