Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
14/02/2022

Căn cứ Kế hoạch số 397/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 với các nội dung như sau:

Mục đích:

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2698/KH-SGTVT ngày 08/11/2021 về  đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của Sở GTVT giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 2816/KH-SGTVT ngày 16/11/2021 về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Sở GTVT giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 2253/KH-SGTVT ngày 29/9/2021 về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của Sở GTVT năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Tập trung thực hiện cải cách về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC.

Quầy thực hiện các thủ tục hành chính ngành GTVT

Yêu cầu:

- Công tác CCHC được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý của Sở GTVT; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 của Sở, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2022 của Sở được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC theo hướng đơn giản hóa, dễ thực hiện; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu trong thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

 • Xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung của kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh.
 • Người đứng đầu cơ quan Sở tiếp tục trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý.
 • Thực hiện kiểm tra công tác CCHC ít nhất 30% đơn vị trực thuộc Sở trong năm 2022.
 • Thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phấn đấu có sáng kiến CCHC.
 • Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đạt tỉ lệ tối thiểu 50%. Tối thiểu 90% số hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Giảm thời gian chờ đợi, thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ tối thiểu của người dân, doanh nghiệp so với năm trước.
 • Phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện, đạt trên 80%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 40%; đảm bảo trên 80% TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 • Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%.
 • Triển khai, tổ chức thực hiện: việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành; việc đánh giá, xếp loại chất lượng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; tổ chức thực hiện bố trí vị trí việc làm và biên chế công chức theo quy định.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện: việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, bố trí theo vị trí việc làm và số lượng người làm việc; đánh giá, xếp loại chất lượng, xử lý kỷ luật viên chức theo quy định của Chính phủ; tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và khi có hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.
 • Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư trên 90% vốn ngân sách nhà nước hàng năm.
 • Phấn đấu tối thiểu 50% số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; tối thiểu 50% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3; tối thiểu 30% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4.
 • Phấn đấu 100% các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở được thực hiện thông qua cơ chế một cửa; được công khai, minh bạch theo quy định.
 • 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không được chuyển qua mạng theo quy định).
 • Trên 90% người dân hài lòng đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết