Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Hướng dẫn trình tự xin cấp phép đào tạo và sát hạch lái xe
30/09/2022

Sở GTVT hướng dẫn trình tự xin cấp phép đào tạo và sát hạch lái xe cho dự án Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Sông Tiền như sau:
Nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:
Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết