Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải Quý II năm 2022
12/09/2022

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong quý II năm 2022 từ ngày 15/3/2021 đến ngày 14/6/2022 là 9642 hồ sơ. Trong đó:

- Số tiếp nhận mới trong kỳ là 8579 hồ sơ (hồ sơ nhận trực tuyến là 4949 hồ sơ; nhận trực tiếp và bưu chính công ích là 3630 hồ sơ). Số từ kỳ trước chuyển qua là 1063 hồ sơ.

  • Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 8577 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết trước hạn là 1898 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 6679 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.
  • Số lượng hồ sơ đang giải quyết là 1065 hồ sơ. Trong đó, đang giải quyết trong hạn là 1065 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.

Báo cáo chi tiết

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết