Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Công bố Chi tiết chỉ tiêu giao vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
03/04/2023

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2023;

Sở Giao thông vận tải công bố công khai số liệu chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023.

Văn bản tải về tại đây

Mẫu 01 TT 10

Quyết định giao chỉ tiêu vốn (lần 2) Quyết định 600/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh

                                                                                                                                Nguồn: Văn phòng Sở

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết