Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Chi tiết số liệu báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách 2022 và tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của năm 2022 chuyển sang năm 2023
10/03/2023

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán; Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2022; Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2022; Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao bổ sung chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2022; Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao bổ sung chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2022; Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang công bố công khai báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách 2022 và tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của năm 2022 chuyển sang năm 2023.

Nguồn: Văn phòng Sở

Văn bản tải về tại đây

Mẫu số 01/QTNĐ

Mẫu số 20f

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết