Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Chi tiết chỉ tiêu giao bổ sung vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022
04/01/2023

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 3519/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc giao bổ sung chỉ tiêu vốn đầu tư công năm 2022;

Sở Giao thông vận tải công bố công khai số liệu chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (bổ sung) cho công trình do Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang nhận ủy thác quản lý dự án.

Nguồn: Văn phòng Sở

Văn bản tải về tại đây

Mẫu 01 TT 10

Quyết định giao bổ sung chỉ tiêu vốn Quyết định 3519/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết