Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Nội dung bài viết

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của Sở Giao thông vận tải, giai đoạn 2021 - 2025
08/11/2021

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy Tiền Giang về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025, Sở Giao thông vận tải (GTVT) xây dựng kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2025:

Mục tiêu chung

Đến năm 2025, xây dựng nền hành chính hiện đại, trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Phối hợp, phân công hiệu quả gắn với việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chuyên nghiệp cao, năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Mục tiêu cụ thể

 • Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
 • Xác định cải cách chế độ công vụ, công chức; cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa nền hành chính là khâu đột phá trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
 • Phấn đấu đảm bảo văn bản chỉ đạo, điều hành; văn bản quy phạm pháp luật của ngành được ban hành đúng quy định pháp luật, hợp lý và có tính khả thi.

Nơi tiếp nhận hồ sơ của Sở GTVT tại Trung tâm hành chính công

 • Thủ tục hành chính cung cấp trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động đạt 100%. Đến cuối năm 2025, 90% TTHC được giải quyết trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
 • Phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện, đạt 100%. Đến năm 2025, tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết TTHC; giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch, thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ; Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95%.
 • Phấn đấu giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.
 • Có 95% các đơn vị thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; 95% công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ, năng lực và được bố trí phù hợp với vị trí việc làm; 100% công chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định.
 • Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính.
 • Phát triển Chính quyền số, đến cuối năm 2025 toàn bộ hệ thống chính quyền phải vận hành trên môi trường mạng; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử. Tích hợp 70% dịch vụ công trực tuyến mức 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số để thực hiện TTHC; 60% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử.
 • Xây dựng các đề án, kế hoạch nâng cao sự phục vụ của ngành để đến năm 2025 có mức độ hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức về TTHC đạt trên 95%.
 • Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 hoặc tương đương tại Sở, 100% các TTHC được chuẩn hóa.

          Xem chi tiết nội dung Kế hoạch tại đây

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng

Liên kết Liên kết