Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 260
  Tổng lượt truy cập: 2504081

Cấp phép lái xe - Tin mới Cấp phép lái xe - Tin mới

Cấp phép lái xe Cấp phép lái xe

Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020

Sở GTVT cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Hiện nay có 109 TTHC và được đăng tải trên Trang dịch vụ hành chính công của tỉnh Tiền Giang tại địa chỉ http://dichvucong.tiengiang.gov.vn.

+ Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 80 TTHC Tỷ lệ TTHC mức độ 3: 80/109 thủ tục, đạt tỷ lệ 73,40 % Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ mức độ 3 năm 2020: 33/80 thủ tục, đạt 41,25 % + Tổng Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 29 TTHC Tỷ lệ TTHC mức độ 4: 29/109 thủ tục, đạt tỷ lệ 26,60 % Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ mức độ 4 năm 2020: 13/29 thủ tục, đạt 44,83 %

- Triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử: Trong năm 2020 (Từ ngày 23/11/2019 đến 12/11/2020) tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết là 48283 hồ sơ: tiếp nhận mới 46815 hồ sơ, số kỳ trước chuyển qua là 1468 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết 47370 hồ sơ, đang giải quyết 913 hồ sơ.  Trong đó có 30354/46815 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến thuộc lĩnh vực cấp, cấp lại phù hiệu xe (tiếp nhận và xử lý trực tuyến trên phần mềm quản lý GPLX, phù hiệu xe của Tổng cục đường bộ). 

                                  Ban BT.


Tin liên quan
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021    29/09/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    29/09/2021
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    29/09/2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    12/01/2021
Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020    16/11/2020
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ    16/11/2020
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Tiếp tục Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận TTHC trên Văn phòng điện tử tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Thực hiện tốt Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính Phủ vào cải cách Văn phòng điện tử Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019 của Sở Giao thông vận tải    05/11/2020
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng