Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 11
  Tổng lượt truy cập: 1733390

Cấp phép lái xe - Tin mới Cấp phép lái xe - Tin mới

Cấp phép lái xe Cấp phép lái xe

Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2021 Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2021
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 01/2021 như sau: ...
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2020 Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2020
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 12/2020 như sau: ...
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2020 Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2020
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 11/2020 như sau: ...
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2020 Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2020
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 10/2020 như sau: ...
Thông báo Về việc hủy Giấy phép lái xe mất đã được cấp lại Thông báo Về việc hủy Giấy phép lái xe mất đã được cấp lại
Thực hiện khoản 4 điều 36 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được sửa đổi bổ sung...
Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 09/2020 Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 09/2020
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 09/2020 như sau: ...
Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 08/2020 Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 08/2020
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 08/2020 như sau: ...
Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 07/2020 Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 07/2020
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 07/2020 như sau: ...
Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 06/2020 Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 06/2020
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 06/2020 như sau: ...
Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 05/2020 Thông báo Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 05/2020
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 05/2020 như sau: ...
 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng