Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Bộ máy tổ chức Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

I. Ban Giám đốc Sở:

Sở Giao thông vận tải có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

-  Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và Hội đồng nhân dân tỉnh khi được yêu cầu

-  Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công

-  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

   II. Các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc:

   1. Khối Hành chính nhà nước:

   - Văn phòng Sở

   - Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông.

   - Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái

   - Thanh tra Giao thông

   - Văn phòng Ban ATGT

DANH BẠ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG SỞ

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

sgtvt@tiengiang.gov.vn

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thư điện tử

I

Ban Giám đốc

01

Trần Văn Bon

Giám đốc

tranvanbon@tiengiang.gov.vn

02

Phan Vĩnh Thanh

Phó Giám đốc

phanvinhthanh@tiengiang.gov.vn

03

Nguyễn Hồng Thanh

Phó Giám đốc

nguyenhongthanh@tiengiang.gov.vn

II

Văn phòng Sở

01

Nguyễn Thanh Bình

Chánh VP

ntbinh@tiengiang.gov.vn

02

Mai Phương Thuận

P. Chánh VP

maiphuongthuan@tiengiang.gov.vn

03

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Kế toán trưởng

nguyenthibichtuyen@tiengiang.gov.vn

III

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

01

Võ Thanh Tuyền

Trưởng phòng

vothanhtuyen@tiengiang.gov.vn

02

Nguyễn Phục Đơn

Phó TP

nguyenphucdon@tiengiang.gov.vn

03

Triệu Quốc Cường

Chuyên viên

trieuquoccuong@tiengiang.gov.vn

IV

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

01

Võ Hoàng Danh

Trưởng phòng

vohoangdanh@tiengiang.gov.vn

02

Lê Thị Kim Hoàng

Chuyên viên

lethikimhoang@tiengiang.gov.vn

     2. Sự nghiệp trực thuộc:

   - Đoạn quản lý giao thông.

   - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

   - Bến xe Tiền Giang.

   - Cảng vụ Đường thủy nội địa

Về biên chế:

Sắp xếp tổ chức biên chế theo Đề án sắp xếp lại tổ chức biên chế của Sở Giao thông vận tải và triển khai thực hiện theo kế hoạch biên chế được UBND tỉnh giao hàng năm. 

Sơ đồ tổ chức

III. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn:

1. Văn phòng Sở:

 Chức năng :

 Là cơ quan của Sở Giao thông vận tải có chức năng giúp việc Giám đốc Sở trong việc tổ chức và thực hiện công tác hành chính, quản trị và kế toán; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ; tổ chức và thực hiện việc tiếp nhận  giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế " một cửa " tại Sở;

Nhiệm vụ chủ yếu:

1. Tổ chức và thực hiện công tác hành chính :

- Quản lý công văn đến và phát hành công văn đi của Sở qua bưu điện và trên mạng thông tin điện tử; tổ chức lưu trữ theo chế độ quy định;

- Soạn thảo các văn bản hành chính, các báo cáo tổng hợp chung của Sở ( trừ báo cáo chuyên đề, báo cáo thống kê giao cho các phòng nghiệp vụ);

- Thực hiện công tác kiểm tra rà soát văn bản;

- Quản lý dấu theo chế độ quy định;

- Quản lý việc vận hành , khai thác mạng thông tin điện tử và các phần mềm quản lý;

- Tổ chức công tác bảo vệ, trật tụ an toàn, vệ sinh và phòng chống cháy, nổ trong cơ quan;

  2. Công tác quản trị  :

- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ lập kế hoạch dự toán ngân sách theo định kỳ quy định, thực hiện việc quản lý các nguồn thu, chi; thực hiện công khai tài chính định kỳ theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong việc tham mưu cho giám đốc Sở duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc;

- Quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc; tổ chức bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và định kỳ; mua sắm mới tài sản khi có yêu cầu theo quy định;

- Tổ chức công tác hội nghị, tiếp khách, khánh tiết ;

- Tổ chức các chuyến đi công tác, làm việc đối nội, đối ngoại của Sở; 

 3. Quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức về tiêu chuẩn chức danh; hồ sơ, lý lịch; văn bằng, chứng chỉ; chế độ chính sách về tiền lương; đề bạt bổ nhiệm; khen thưởng, kỷ luật;

- Tham mưu cho giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo nghề;

- Phối hợp các phòng và cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền , phổ biến pháp luật ;

4. Thực hiện hành chính " một cửa " :

- Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế " một cửa " tại Sở;

- Tham mưu giúp giám đốc Sở trong công tác cải cách hành chính tại Sở;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc phân công.

2. Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

 Chức năng:

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực kế hoạch, kỹ thuật, thẩm định, chất lượng công trình giao thông theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ chủ yếu:

- Soạn thảo văn bản pháp luật của địa phương trình cấp thẩm quyền ban hành, soạn thảo các văn bản triển khai thực hiện văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện của Sở;

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc lập quy hoạch, kế hoạch định kỳ trung hạn và ngắn hạn về lĩnh vực giao thông;

- Tham gia quá trình chuẩn bị đầu tư và kết thúc dự án đầu tư xây dựng;

- Thực hiện công tác quản lý khai thác và bảo trì công trình giao thông;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý giao thông và phần việc liên quan đối với các đơn vị quản lý giao thông cấp tỉnh, cấp huyện, thị;

- Xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, các đơn vị thuộc Sở và liên quan soạn thảo văn bản trả lời, giải trình các đề nghị, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri; ý kiến của tổ chức và công dân về những vấn đề liên quan đến giao thông;

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và báo cáo thống kê theo qui định;

- Thực hiện công tác thẩm định, kỹ thuật, quản lý chất lượng xây dựng, quản lý khai thác công trình do tỉnh quản lý;

- Tham gia các chương trình hợp tác khoa học kỹ thuật của Sở với các tổ chức trong và ngoài nước hoặc tự mình trực tiếp hợp tác khi được cấp trên cho phép;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện Người lái

a. Chức năng:

Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện người lái là tổ chức tham mưu giúp Giám đốc Sở Giao thông vận tải thực hiện quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở và tổ chức thực hiện các quy định về vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

b. Nhiệm  vụ:

1. Tham mưu cho Ban Giám đốc về quy hoạch bến bãi đường bộ, đường thủy, luồng tuyến, chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng.

2. Theo dõi về công tác vận tải thủy - bộ, hợp tác xã, vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng, vận tải khách du lịch và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của pháp luật;

3. Xây dựng kế hoạch và báo cáo về vận tải tháng, quý, năm và 5 năm, nghiên cứu đề xuất soạn thảo các quy định về quản lý bến xe, bến thủy nội địa, luồng tuyến vận chuyển, năng lực vận tải ở tỉnh, huyện; định hướng phát triển vận tải thủy bộ và các văn bản về trật tự an toàn vận tải.

4. Đề xuất giải quyết cấp các loại giấy phép liên quan về vận tải được cấp có thẩm quyền qui định.

5. Tham mưu lãnh đạo Sở đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giá cước vận tải trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước quy định

a. Dự thảo quyết định, chỉ thị, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

b. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, các biện pháp tổ chức thực hiện về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

c. Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

d. Tham gia giám định tình trạng kỹ thuật phương tiện theo trưng cầu giám định của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực do phòng quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

7. Về phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, xe máy chuyên dùng, tham mưu cho Giám đốc Sở:

a. Tổ chức thực hiện việc đăng ký, cấp biển số cho phương tiện giao thông thủy nội địa; đăng ký, cấp biển số cho xe máy chuyên dùng tham gia giao thông của tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

b. Theo dõi, quản lý Nhà nước việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

c. Tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

d. Tổ chức kiểm tra nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo; cấp giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

 8. Về quản lý đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông, xe máy chuyên dùng, tham mưu cho Giám đốc Sở:

a. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát công tác đào tạo lái xe và cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp.

b. Tổ chức kiểm tra, cấp mới, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 và điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô đối với cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

c. Tổ chức kiểm tra, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp mới, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C, D, E, F và điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô cho các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

d. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

e. Đánh giá chất lượng đào tạo lái xe và tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

9.  Về quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn  người lái phương tiện thủy nội địa, tham mưu cho Giám đốc Sở:

a. Tổ chức sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

b. Tổ chức kiểm tra, xét duyệt hồ sơ và điều kiện người dự sát hạch ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch, thành lập hội đồng sát sạch, tổ sát hạch, tổ giám sát theo quy định; tổng hợp kết quả kỳ sát hạch ra quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch; lưu trữ hồ sơ kết quả sát hạch.

c. Tổ chức bồi dưỡng, quản lý đội ngũ sát hạch viên theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

10. Quản lý công sản, công chức theo quy chế hoạt động của cơ quan Sở và quy định của pháp luật.

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở.

 Quyết định quy dịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GTVT tỉnh Tiền Giang
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng