Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang

Ngày 16/3/2020, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 với một số nội dung như sau:

     Mục đích của Kế hoạch nhằm Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, nội dung, mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện, tầm quan trọng của công tác CCHC nhà nước nói chung và công tác CCHC của Sở Giao thông vận tải nói riêng; Nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính(TTHC). Tăng cường mức độ tiếp cận thông tin và sự hiểu biết của người dân, tổ chức về công tác CCHC đặc biệt là cải cách TTHC, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về CCHC và xây dựng đội ngũ công chức có đủ năng lực trong thực thi công vụ.

       Yêu cầu của Kế hoạch là Triển khai công tác tuyên truyền phải thiết thực hiệu quả theo tiến độ, kế hoạch đề ra. Phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của ngành. Kết hợp tuyên truyền với việc thực hiện kế hoạch CCHC, lồng ghép, phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nội dung thiết thực với người dân và doanh nghiệp. Gắn với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch CCHC năm 2020 của Sở.

       Nội dung cụ thể xem tại đây.

Tin liên quan
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    12/01/2021
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    08/12/2020
Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020    16/11/2020
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ    16/11/2020
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Tiếp tục Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận TTHC trên Văn phòng điện tử tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Thực hiện tốt Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính Phủ vào cải cách Văn phòng điện tử Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019 của Sở Giao thông vận tải    05/11/2020
Kết quả Sở GTVT thực hiện Dịch vụ công trực tuyến hiện đại hóa hành chính quý 3 năm 2020    05/11/2020
Sở GTVT Đăng ký sáng kiến, giải pháp mới trong công tác CCHC năm 2020    05/11/2020
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết