Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kế hoạch Thực hiện Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020

  Mục tiêu Kế hoạch  Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: công tác điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính với các giải pháp cụ thể nhằm tạo động lực để công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công. Tăng cường vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quầy tiếp nhận và trả hồ sơ tại trung tâm hành chính công

Các nhiệm vụ chính trong Cải cách hành chính gồm:

1. Công tác chỉ đạo điều hành

2. Cải cách thể chế

3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

4. Cải cách tổ chức bộ máy

5. Cải cách tài chính công

6. Hiện đại hóa hành chính

Nội dung Kế hoạch xem tại đây.

Tin liên quan
NGÀY HỘI THANH NIÊN VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG NĂM 2020    30/10/2020
Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam    30/10/2020
Điều chỉnh hành trình xe buýt ngang qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang    21/09/2020
Triển khai các Quyết định về vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    07/09/2020
Kết quả thực hiện Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp quý III năm 2020    03/09/2020
Quyết định Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô    13/07/2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tải    02/07/2020
Kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 2/2020    19/06/2020
Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp    04/06/2020
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    04/06/2020
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết