Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Bộ máy tổ chức Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

I. Ban Giám đốc Sở:

Sở Giao thông vận tải có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

-  Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và Hội đồng nhân dân tỉnh khi được yêu cầu

-  Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công

-  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

   II. Các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc:

   1. Khối Hành chính nhà nước:

   - Văn phòng Sở.

   - Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông.

   - Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

   - Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái.

   - Phòng Kế hoạch - Tài chính

   - Phòng Pháp chế - An toàn

   - Thanh tra Sở.

 DANH BẠ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG SỞ

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

sgtvt@tiengiang.gov.vn

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thư điện tử

I

Ban Giám đốc

01

Trần Văn Bon

Giám đốc

tranvanbon@tiengiang.gov.vn

02

Huỳnh Văn Nguyện

Phó Giám đốc

huynhvannguyen@tiengiang.gov.vn

03

Nguyễn Thành Công

Phó Giám đốc

nguyenthanhcong@tiengiang.gov.vn

04

Phan Vĩnh Thanh

Phó Giám đốc

phanvinhthanh@tiengiang.gov.vn

II

Văn phòng Sở

05

Võ Thanh Tuyền

Chánh VP

vothanhtuyen@tiengiang.gov.vn

06

Mai Phương Thuận

P. Chánh VP

maiphuongthuan@tiengiang.gov.vn

07

Triệu Quốc Cường

Chuyên viên

trieuquoccuong@tiengiang.gov.vn

08

Nguyễn Thị Kim Anh

Văn thư

nguyenthikimanh@tiengiang.gov.vn

III

Phòng Kế hoạch – Tài chính

09

Nguyễn Thị Thu

Trưởng phòng

Nguyenthithu01@tiengiang.gov.vn

10

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Kế toán

nguyenthibichtuyen@tiengiang.gov.vn

11

Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên

ntbinh@tiengiang.gov.vn

IV

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

12

Nguyễn Hồng Thanh

Trưởng phòng

nguyenhongthanh@tiengiang.gov.vn

13

Nguyễn Đức Bình

Phó TP

nguyenducbinh@tiengiang.gov.vn

14

Nguyễn Phục Đơn

Phó TP

nguyenphucdon@tiengiang.gov.vn

15

Lê Thị Kim Hoàng

Chuyên viên

lethikimhoang@tiengiang.gov.vn

V

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

16

Võ Hoàng Danh

Phó TP

vohoangdanh@tiengiang.gov.vn

VI

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

17

Ngô Trí Dũng

Trưởng phòng

ngotridung@tiengiang.gov.vn

VII

Phòng Pháp chế - An toàn

18

Phan Văn Ren

Chuyên viên

phanvanren@tiengiang.gov.vn

 2. Sự nghiệp trực thuộc:

   - Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải

   - Đoạn quản lý giao thông.

   - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

   - Bến xe Tiền Giang.

    - Cảng vụ Đường thủy nội địa

Về biên chế:

Sắp xếp tổ chức biên chế theo Đề án sắp xếp lại tổ chức biên chế của Sở Giao thông vận tải và triển khai thực hiện theo kế hoạch biên chế được UBND tỉnh giao hàng năm. 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ các Phòng chuyên môn:

1. Văn phòng Sở

Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác cải cách hành chính, hành chính - quản trị.

Nhiệm vụ:

a. Công tác tổ chức bộ máy:

- Dự thảo quyết định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp quản lý hành chính về lĩnh vực giao thông vận tải; các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

- Dự thảo quyết định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong từng thời kỳ hoặc trong quá trình hoạt động kém hiệu quả; quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý.

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Sở; xây dựng quy chế làm việc của Sở; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng quy chế làm việc, thẩm định quy chế làm việc của đơn vị; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện việc phân cấp công tác tổ chức và cán bộ.

b. Công tác tổ chức cán bộ:

- Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với trưởng, phó phòng ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; trưởng, phó phòng chuyên môn trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã.

- Xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ hàng năm và dài hạn; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi d­ưỡng CBCCVC; thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ có thời hạn, bổ nhiệm lại, miễn nhiễm cán bộ; luân chuyển cán bộ, công chức.

- Đề nghị Hội đồng tuyển dụng của tỉnh xét, thi tuyển; tiếp nhận, điều động công chức, viên chức đến Sở làm việc, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức các phòng, ban Sở; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tuyển dụng, sắp xếp bố trí cán bộ, viên chức thuộc đơn vị.

- Triển khai thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức các phòng, ban Sở, hướng dẫn, tổng hợp việc thực hiện nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức ở đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Thực hiện kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý hàng năm theo quy định.

- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người hợp đồng lao động; thực hiện bổ sung hồ sơ theo định kỳ hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình sử dụng cán bộ, công chức, viên chức cho các cơ quan chức năng.

c. Theo dõi công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác an ninh chính trị trong ngành.

d. Công tác thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người hợp đồng lao động:

- Tổng hợp, trình xét duyệt và làm thủ tục xếp ngạch, nâng ngạch, chuyển xếp ngạch, nâng bậc lương cho công chức, viên chức, người hợp đồng lao động theo quy định hàng năm.

- Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức, người hợp đồng lao động.

đ. Công tác thi đua khen th­ưởng và kỷ luật:

- Xây dựng kế hoạch thi đua; phát động thi đua; ký kết giao ước thi đua; theo dõi phong trào thi đua trong toàn ngành; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua; hướng dẫn sơ tổng kết, tổng hợp đề nghị xét khen th­ưởng vv…

- Tập hợp những vụ vi phạm kỷ luật của công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc trình Hội đồng xét kỷ luật đối với công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc vi phạm; theo dõi, tổng hợp tình hình xử lý kỷ luật của các đơn vị trực thuộc Sở.

e. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Theo dõi, quản lý công tác đào tạo và bồi d­ưỡng; xây dựng kế hoạch và thực hiện việc cử công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc đi đào tạo, học tập, bồi d­ưỡng các lớp: Chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, giáo dục quốc phòng, ngoại ngữ, tin học vv....

- Theo dõi, h­ướng dẫn các đơn vị tổ chức bồi d­ưỡng nâng cao tay nghề, xét hoặc thi nâng bậc lư­ơng cho CBCNV theo quy định.

g. Công tác hành chính quản trị:

- Tiếp nhận, xử lý các công văn, thư­ tín, báo chí, tài liệu các nơi gửi đến và chuyển kịp thời đến đúng người có thẩm quyền giải quyết, tiếp nhận văn bản đi và thực hiện phát hành theo quy định (Bằng thư điện tử và bằng giấy); đôn đốc việc xử lý văn bản. Bảo mật hồ sơ tài liệu, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài liệu theo quy định.

- Quản lý và sử dụng con dấu đúng nguyên tắc theo quy định hiện hành; sao chụp, in ấn tài liệu, đặt in, mua, cấp phát tài liệu, biểu mẫu, ấn chỉ, ấn phẩm vv… khi có yêu cầu sử dụng.

- Thực hiện chế độ thống kê tài liệu lưu trữ; tổng hợp, phân tích, lập hồ sơ tài liệu hoạt động của cơ quan; l­ưu trữ và bảo quản hồ sơ tài liệu lưu trữ theo đúng quy định.

- Phục vụ các buổi lễ, hội nghị, hội thảo, cuộc họp, học tập, các buổi đón tiếp khách vv... của cơ quan.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý mạng tin học, trang thông tin điện tử (Website, internet); hướng dẫn cán bộ, công chức khai thác, sử dụng mạng tin học đúng mục đích và quy định.

- Xây dựng và duy trì việc thực hiện nội quy cơ quan; bảo vệ giữ gìn trật tự an ninh cơ quan; theo dõi khách ra vào làm việc theo đúng nội quy cơ quan; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; giữ gìn nếp sống văn hoá công sở.

- Quản lý tài sản của cơ quan; thực hiện mua sắm trang thiết bị dụng cụ làm việc và sinh hoạt của cơ quan, văn phòng phẩm, điện nư­ớc, điện thoại, nhiên liệu, bảo trì, sửa chữa, cải tạo các công trình nhà làm việc; phối hợp thực hiện việc thanh lý tài sản công; quản lý xe ô tô công; thực hiện chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hoặc đột xuất; phục vụ Lãnh đạo và cán bộ đi công tác, hội họp vv…

- Chủ trì tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy; thực hiện công tác quân sự địa phương tại cơ quan.

h. Công tác cải cách hành chính:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Sở.

- Thực hiện việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến các phòng chuyên môn giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính của tổ chức, công dân theo đúng thời hạn quy định.

- Kiểm tra, đôn đốc tổng hợp kết quả, nhận xét, đánh giá và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác cải cách hành chính theo quy định.

i. Công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo:

- Xây dựng lịch công tác của lãnh đạo Sở;

- Tổng hợp báo cáo họp giao ban hàng tháng.Tham gia các buổi làm việc, hội họp, hội thảo và căn cứ kết luận của Lãnh đạo Sở để thông báo kết luận và đôn đốc kiểm tra thực hiện.

k. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

2. Phòng Pháp chế - An toàn giao thông

Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở công tác Pháp chế và an toàn giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

 Về công tác xây dựng pháp luật:

a) Chủ trì hoặc phối hợp lập đề nghị, chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước ở địa phương;

b) Tham mưu phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở, đơn vị có liên quan góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng chuyên môn thuộc Sở soạn thảo hoặc các đơn vị khác soạn thảo đề nghị đóng góp.

Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

a) Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan giúp Sở thường xuyên kiểm soát thủ tục hành chính, báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định; định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành;

b) Xây dựng báo cáo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp; báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự quy định.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, tổ chức triển khai thực hiện;

b) Kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hiến pháp; thực hiện công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng báo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Về công tác bồi thường của Nhà nước:

Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

Tham gia hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan có  ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở; các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật; các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở.

Lĩnh vực An toàn:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác an toàn giao thông hàng năm của Sở.

b)Phối hợp Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: Tham mưu lãnh đạo Sở đôn đốc, tổ chức triển khai các hoạt động kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch và các chỉ đạo trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Sở.

c) Tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện các quy định về an toàn giao thông; tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong thực hiện công tác an toàn giao thông;

d) Là đầu mối của Sở chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường thủy, hàng không xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông khi có yêu cầu.

đ) Chuẩn bị các nội dung cho Giám đốc Sở trong các cuộc họp thường kỳ, đột xuất về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

e) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn giao thông đối với cơ quan, đơn vị trong ngành.

g)Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác an toàn giao thông của Sở.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác tài chính kế toán, tài sản; công tác kế hoạch, thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

a. Công tác kế hoạch:

- Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh: Quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về giao thông vận tải; các dự án đầu tư về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm của ngành trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, vận tải, đào tạo, sát hạch, đăng kiểm,...

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa đường bộ hàng quý, năm.

- Theo dõi kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành giao thông vận tải trong tỉnh đã được duyệt, tổng hợp và đề xuất các phương án để điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương của ngành và của tỉnh;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở lập và quản lý các dự án đầu tư; xây dựng các phương án huy động vốn để xây dựng giao thông trên địa bàn đúng pháp luật và các quy định của Nhà nước;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc lập kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và các dự án đầu tư. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án do Sở làm chủ đầu tư;

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc phát triển và ứng dụng khoa học- công nghệ trong toàn ngành; xây dựng, tổng hợp và đề xuất kế hoạch hàng năm về việc thực hiện công tác khoa học, công nghệ trong xây dựng công trình giao thông;

- Xây dựng trình Giám đốc Sở các giải pháp tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư cho ngành Giao thông vận tải. Kiểm tra tiến độ, khối lượng thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, theo dõi công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

- Tổ chức thực hiện việc giao kế hoạch vốn đầu tư cho các đơn vị trực thuộc Sở; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư.

b. Công tác tài chính:

- Dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tài chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

- Xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước của ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm cho cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách của nhà nước về tài chính, cơ chế tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở.

- Thẩm định và thông báo quyết toán tài chính hàng năm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Thực hiện chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán vốn sự nghiệp giao thông hàng năm thuộc ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương giao hàng năm.

- Lập báo cáo quyết toán hoạt động thu, chi cơ quan Văn phòng Sở; tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính (của cơ quan Văn phòng Sở và của ngành) với cơ quan Tài chính theo quy định.

- Quản lý quỹ cơ quan, Quản lý nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu phí, lệ phí được để lại sử dụng theo chế độ của cơ quan Văn phòng Sở.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở.

- Thực hiện thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng làm việc của cơ quan Văn phòng Sở.

- Tổng hợp báo cáo quyết toán với cơ quan tài chính theo quy định.

c. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

4. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

a. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm của Sở được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và Bộ Giao thông vận tải ủy thác quản lý; tiếp nhận các công trình đường bộ được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp mở rộng thuộc cấp tỉnh quản lý để cập nhật vào lý lịch và thực hiện công tác quản lý khai thác, bảo trì theo quy định; chủ trì phối hợp Phòng Quản lý chất lượng công trình thực hiện:

- Xây dựng và trình phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công ích trên các tuyến quốc lộ được Bộ Giao thông vận tải ủy thác quản lý và các tuyến đường tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý.

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận phương thức thực hiện công tác quản lý, BDTX theo quy định; thẩm định trình phê duyệt hồ sơ đặt hàng và phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung ứng.

- Phối hợp, đôn đốc thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường quốc lộthực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông thông suốt phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Lập, trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán thu, chi và quản lý hoạt động của bến phà theo kế hoạch giao; triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến phà.

- Tổng hợp, rà soát khối lượng hư hỏng, phê duyệt dự toán công tác sửa chữa thường xuyên có vật liệu trên các tuyến đường tỉnh.

b. Quản lý hành lang an toàn giao thông

- Tham mưu với ban giám đốc Sở: Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành; trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở và chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp số liệu vi phạm hành lang an toàn đường bộ, thông báo gửi Ủy ban nhân dân các huyện thành phố thực hiện công tác cưỡng chế giả tỏa hành lang an toàn đường bộ theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

c. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Hệ thống đường tỉnh: Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản xin ý kiến thỏa thuận của Bộ Giao thông vận tải, sau khi có ý kiến thỏa thuận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phân loại.

- Hệ thống đường huyện, đường xã: Thẩm định hồ sơ phân loại hệ thống đường huyện, đường xã do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chấp thuận phân loại đường huyện, đường xã làm cơ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

- Chủ trì thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa trong phạm vi quản lý.

- Phân loại đường thủy nội địa; công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa theo thẩm quyền; phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo quy định của pháp luật. Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng, bến thủy nội địa; công bố cảng thủy nội địa; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo thẩm quyền.

- Tham mưu, đề xuất ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; cấp giấy phép xe lưu hành đặc biệt trên đường bộ, cấp giấy phép thi công công trình trên các tuyến đường bộ; cho ý kiến đối với dự án xây dựng và chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý theo quy định.

d. Công tác giao thông nông thôn

- Chủ trì: Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về công tác phát triển giao thông nông thôn; công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ do địa phương quản lý; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện phân loại, điều chỉnh hệ thống đường giao thông nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.        

- Phối hợp: Xây dựng dự thảo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đông nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết, quyết định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn và kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông để người dân hiểu và thực hiện nghiêm pháp luật bảo vệ công trình giao thông.

- Xây dựng kế hoạch phát động phong trào xây dựng, phát triển giao thông nông thôn; tổng hợp báo cáo, đề xuất, giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc phát sinh trong công tác xây dựng giao thông nông thôn.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố (Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý đô thị): Quy định quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã; Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh; quản lý việc đầu tư phát triển giao thông nông thôn thông qua quy hoạch giao thông của các ngành, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo tổng kết, thi đua khen thưởng đối vói phong trào phát triển giao thông nông thôn hằng năm.

đ. Công tác khác

- Tham mưu, đề xuất, chủ trì tham gia xây dựng, theo dõi thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch B của Sở.

- Chủ trì thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng được giao về công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

- Thường trực công tác phòng chống lũ bão của ngành.

- Chủ trì phối hợp với Qũy bảo trì đường bộ thực hiệncác dự án công trình bảo trì đường bộ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

5. Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái

   Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, các biện pháp tổ chức thực hiện về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

c) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, do tỉnh quản lý:

a) Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trong tỉnh.

b) Phối hợp: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ; với các phòng, ban Sở kiểm tra, tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Sở về phân loại bến xe ô tô khách theo quy chuẩn. Xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải:                       

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hàng hóa, hành khách, đường bộ, đường thủy nội địa công cộng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và các quy định của pháp luật; nghiên cứu, triển khai và xây dựng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học về phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

b) Tham mưu giúp Ban Giám đốc xây dựng các cơ chế chính sách phát triển vận tải trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tuyến vận tải hành khách công cộng.

Tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định; cấp các loại giấy phép vận tải quốc tế, giấy phép lưu hành quá khổ, quá tải và phù hiệu, biển hiệu... cho các phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải:

a) Chủ trì xây dựng quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải đường bộ, đường thủy nội tỉnh trình Ủy ban nhân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch các tuyến vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b)Thẩm định hồ sơ, cấp các loại giấy phép, phù hiệu về quản lý vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng, xe buýt, taxi; vận tải quốc tế; vận tải hàng hóa đường bộ; vận tải đường thủy nội địa theo phân cấp và quy định của pháp luật.

c)Xây dựng biểu đồ chạy xe và tổ chức thực hiện biểu đồ chạy xe trên các tuyến vận tải hành khách cố định theo phân cấp; phối hợp triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hoạt động kinh doanh vận tải đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

d. Hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng và công bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón trả khách trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt và thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý:

- Chủ trì: Xây dựng Quy hoạch hệ thống bến xe, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe, điểm đón trả khách, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trong phạm vi địa bàn quản lý của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hiện trường, tham mưu trình Sở quyết định công bố đưa bến xe, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe, điểm đón trả khách, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trong phạm vi địa bàn quản lý của tỉnh vào khai thác theo quy định; tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về tổ chức giao thông trên mạng lưới giao thông đường bộ thuộc phạm vi Sở quản lý.

 - Phối hợp: Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe, điểm đón trả khách, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn; với các cơ quan chức năng và tổ chức có liên quan thực hiện công tác quản lý bảo vệ công trình giao thông, các bến xe, cảng đường thuỷ, hành lang an toàn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt cho các phương tiện, con người, hàng hoá hoạt động trên các tuyến đường thuộc Sở quản lý; công tác đảm bảo giao thông, tổ chức trực lũ bão trên các tuyến đường,  đảm bảo giao thông khi có mưa lũ gây sạt lở, sa bồi, ách tắc xảy ra.

đ) Chỉ đạo, phối hợp với Hội vận tải ô tô để triển khai tập huấn và kiểm tra dành cho người điều hành vận tải và lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. Tham mưu,quản lý hoạt động của Hội Vận tải ô tô Tiền Giang.

e)Phối hợp với Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải hành khách, thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong các dịp lễ, tết và các kỳ tuyển sinh hằng năm.

g) Ký cam kết với Giám đốc đơn vị vận tải, chủ tịch công đoàn cơ sở, hộ kinh doanh và lái xe tham gia vận tải trên địa bàn tỉnh (khi được Ủy quyền) và theo dõi, giám sát các đơn vị vận tải trong việc triển khai, báo cáo các dịp khám sức khoẻ định kỳ cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo quy định; tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở xử lý các vi phạm theo cam kết.

Quản lý các tuyến vận tải hành khách; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn:

a) Quản lý, giám sát việc thực hiện chất lượng dịch vụ vận tải của các đơn vị vận tải; phối hợp với chính quyền địa phương quản lý hoạt động của bến xe khách về việc tổ chức thực hiện tuyến vận tải hành khách, dịch vụ vận tải hành khách tại các đầu bến theo quy định.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải của các đơn vị, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

c)Theo dõi, tổng hợp, đề xuất Giám đốc Sở về xử lý các trường hợp đơn vị, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vận tải vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua đường dây nóng của ngành và thông qua thiết bị giám sát hành trình.

d)Tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc Sở về: Đóng, mở, tăng giảm tần xuất, đổi giờ, "nốt" trên các tuyến vận tải vận tải hành khách công cộng đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Quyết định theo thẩm quyền cho các tổ chức, cá nhân vận tải hành khách trên tuyến cố định đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định.

Quản lý phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải:

a)Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, đơn vị đăng kiểm trên địa bàn trong việc tổ chức đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo phân cấp.

b)Tổ chức thẩm định, kiểm tra hồ sơ cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải.

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa trên địa bàn.

d)Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ.

Quản lý người lái:

a) Công tác đào tạo:  

- Chủ trì xây dựng quy hoạch, định hướng mạng lưới cơ sở đào tạo người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; lái xe cơ giới đường bộ, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải.

- Tổ chức đào tạo giáo viên dạy thực hành lái xe các hạng của các cơ sở đào tạo; kiểm tra cấp giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo; kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất công tác đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với các cơ sở đào tạo lái xe đường bộ.

- Kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất công tác đào tạo chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện thủy nội địa đối với các cơ sở đào tạo người lái phương tiện thủy nội địa.

- Thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô, mô tô.

b) Công tác sát hạch:

- Hướng dẫn nghiệp vụ và quản lý, giám sát quy trình sát hạch đối với Trung tâm Sát hạch lái xe; bồi dưỡng đào tạo và quản lý danh sách sát hạch viên thuộc Ban quản lý sát hạch Sở.

- Triển khai nối mạng truyền nhận dữ liệu đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các cơ sở đào tạo trên địa bàn và Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh.

- Thẩm tra danh sách đăng ký thi mới, đăng ký thi lại và loại bỏ hồ sơ không hợp lệ theo quy định, trình giám đốc Sở phê duyệt ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch.

- Tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra danh sách thí sinh tham gia dự sát hạch, kết quả sát hạch và trình giám đốc Sở phê duyệt ra quyết định trúng tuyển, cấp GPLX theo quy định; in, trả kết quả.

c) Công tác cấp đổi và phối hợp xử lý thông tin về GPLX:

- Tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin về GPLX và vi phạm đối với người lái xe của các Sở Giao thông vận tải toàn quốc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công an các tỉnh thông báo bằng văn bản... Cập nhật vào cơ sở dữ liệu quản lý GPLX  theo quy định.

- Phối hợp với bộ phận "một cửa" của cơ quan để tổ chức thực hiện cấp, đổi cấp GPLX các hạng theo quy định.

Công tác khác:

a) Thẩm định an toàn trong công tác quản lý vận tải, quản lý phương tiện và người lái đảm bảo an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

b) Tham gia hội đồng thanh lý thiết bị, phương tiện về lĩnh vực giao thông vận tải; tham gia ý kiến chuyên ngành khi có trưng cầu của các đơn vị chức năng theo quy định của pháp luật.

c) Dự thảo các văn bản bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

d) Thực hiện công tác cải cách hành chính về quản lý vận tải, phương tiện và người lái và công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong phạm vi quản lý của phòng được giao; quản lý, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

đ) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái theo quy định của pháp luật và phân công nhiệm vụ hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Chủ trì thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng được giao về lĩnh vực quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

g)Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Sở. 

6. Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

a. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực Giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

b. Chủ trì hoặc phối hợp với phòng chuyên môn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của tỉnh.

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khi cơ quan quyết định đầu tư giao.

- Thẩm định và trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát và nhiệm vụ thiết kế đối với các công trình do Sở làm Chủ đầu tư.

- Tổ chức thực hiện thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, điều chỉnh thiết kế, dự toán, điều chỉnh tổng mức đầu tư.

c. Là đầu mối chủ trì công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d. Thẩm định an toàn giao thông theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

đ. Thực hiện hoặc tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án ứng dụng tiến bộ công nghệ có liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

e. Chủ trì thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở.

g. Dự thảo các văn bản bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn theo phân cấp của ngành thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

h. Ứng dụng khoa học, công nghệ

- Chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan trong nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải ở địa phương; Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ.

- Tổ chức thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

i. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang