Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 1200
  Tổng lượt truy cập: 980722

Kiểm soát thủ tục hành chính Kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 Kế hoạch Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
      Ngày 08/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 328/KH-UBND về việc Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh...
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2025 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2025
Ngày 11/7/2019, Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" của ngành Giao thông vận tải giai đoạn...
Về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019 Về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
           Trong quý III (Từ ngày 16/6/2019 đến ngày 15/9/2019): tổng số hồ sơ đã giải quyết của Sở GTVT trên phần mềm một cửa điện tử là 10929 hồ sơ, trong đó ở lĩnh...
Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
   Ngày 19/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND về  Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử...
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019 Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Sở Giao thông vận tải...
Về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 Về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019
Từ ngày 16/3/2019 đến ngày 15/6/2019 Sở GTVT đã giải quyết 10305 thủ tục hành chính. Trong đó ở lĩnh vực đường bộ là 9900 thủ tục, đường thủy nội địa là 405 thủ tục. Tất cả các thủ tục đều...
Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
    Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa liên...
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019
Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2019. Mục tiêu cụ thể của...
UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Ngày 22/02/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của các cấp chính quyền trên...
Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019 Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019
Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/03/2019 Sở GTVT đã giải quyết 7.014 thủ tục hành chính. Trong đó ở lĩnh vực đường bộ là 6.848 thủ tục, đường thủy nội địa là 166 thủ tục. Tất cả các thủ tục đều đúng...
Báo cáo về tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2018 Báo cáo về tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2018
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/12/2018 Sở Giao thông vận tải đã tiếp nhận giải quyết 46285 thủ tục hành chính. Trong đó ở lĩnh vực đường bộ là 45194 thủ tục, đường thủy nội địa là 1091 thủ tục,...
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở GTVT quý 3 năm 2018 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở GTVT quý 3 năm 2018
Từ ngày 15/6/2018 đến ngày 14/09/2018 Sở GTVT đã tiếp nhận giải quyết   13.775 thủ tục hành chính. Trong đó ở lĩnh vực đường bộ là 13.603 thủ tục, đường thủy nội địa là 172 thủ tục; đang...
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2018 Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2018
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Sở. Sở Giao...
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở GTVT quý 2 năm 2018 Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở GTVT quý 2 năm 2018
Từ ngày 15/3/2018 đến ngày 15/06/2018 Sở GTVT đã tiếp nhận giải quyết 13928 thủ tục hành chính. Trong đó ở lĩnh vực đường bộ là 12834 thủ tục, đường thủy nội địa là 347 thủ tục, đang giải quyết là...
Triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Triển khai, thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Ngày 23/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3151/UBND-KSTT chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa và lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của SGTVT Tiền Giang Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa và lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của SGTVT Tiền Giang
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa và lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền...
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý 1/2018 của Sở GTVT Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý 1/2018 của Sở GTVT
​    Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/03/2018 Sở GTVT đã giải quyết 9.497 thủ tục hành chính. Trong đó ở lĩnh vực đường bộ là 9365 thủ tục, đường thủy nội địa là 132 thủ tục. Tất cả các thủ...
Tiền Giang ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 Tiền Giang ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
Ngày 04/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 của các cấp chính quyền trên...
Tiền Giang ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến Tiền Giang ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Ngày 26/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công...
UBND tỉnh Tiền Giang thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 UBND tỉnh Tiền Giang thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Ngày 29/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 338/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND...