Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Sở GTVT Tiền Giang rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
01/03/2021

 Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,

Sở Giao thông vận tải đề nghị các phòng chuyên môn thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, cụ thể như sau:

- Phân công công chức thực hiện rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở. Trong đó, tập trung rà soát TTHC thuộc lĩnh vực quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 (Thủ tục: Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa).

- Thời gian rà soát: bắt đầu thực hiện từ tháng 3/2021. Hoàn thành và gửi kết quả rà soát TTHC về Văn phòng Sở trước ngày 15/6/2021, gồm: báo cáo tổng hợp kết quả rà soát (nội dung phương án đơn giản hóa TTHC và các sáng kiến cải cách TTHC; lý do; chi phí tuân thủ; kiến nghị thực thi), kèm các biểu mẫu rà soát theo phụ lục 7, 8 và 9 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.

- Trên cơ sở đánh giá, góp ý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Sở phối hợp với phòng chuyên môn hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao (theo mẫu tại Phụ lục 6 - Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (Dự thảo Quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị để lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp và các bên có liên quan khác trong thời hạn 15 ngày).

Thực hiện thủ tục hành chính công của Sở GTVT

        Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng thực hiện theo tiến độ đã đề ra, đảm bảo thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định./.

                                                                             Vĩnh Thanh

Tin liên quan
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021    09/07/2021
Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công    30/06/2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải Quý II năm 2021    18/06/2021
Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang năm 2021    28/05/2021
Sở Giao thông vận tải Tiền Giang triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021    26/05/2021
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2021    12/05/2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở GTVT Quý I năm 2021    28/04/2021
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/04/2021
Sở GTVT Tiền Giang rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021    01/03/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    24/02/2021
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết