Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 2/2020

- Trong Quý II năm 2020 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 15/6/2020):  Tổng số hồ sơ nhận giải quyết là 13020 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 11686 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển sang là 1334 hồ sơ.

- Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết là 11454 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 1566 hồ sơ.

- Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT là 109 thủ tục (trong đó 107 thủ tục cấp Sở, 01 thủ tục thực hiện tại huyện xã và 01 thủ tục đặc thù).

- Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 80 TTHC

+ Tỉ lệ DVC TT mức độ 3: 80/109 thủ tục, đạt tỷ lệ 73,4 %

+ Tỉ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ: 23/80 thủ tục, đạt 28,7 %

- Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 29 TTHC

+ Tỉ lệ DVC TT mức độ 4: 29/109 thủ tục, đạt tỷ lệ 26,60 %

+ Tỉ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ: 07/29 thủ tục, đạt 24,1 %

Tin liên quan
Kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020    21/09/2020
Kết quả thực hiện Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp quý III năm 2020    03/09/2020
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 thực hiện ngành Giao thông vận tải    02/07/2020
Kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 2/2020    19/06/2020
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2020    04/06/2020
Tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020    23/03/2020
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    17/03/2020
Kế hoạch Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2020    03/03/2020
Sở GTVT tăng cường rà soát thủ tục hành chính    17/02/2020
Phát động chuyên đề thi đua Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020    17/02/2020
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết