Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở GTVT Quý I năm 2021
28/04/2021

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong quý I/2021 từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/3/2021 là 9373 hồ sơ, trong đó:

+ Số tiếp nhận mới trong kỳ là 8158 hồ sơ (trực tuyến: 5201 hồ sơ; trực tiếp và bưu chính công ích: 2957 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 1215 hồ sơ.

+ Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 8341 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn: 1831 hồ sơ, đúng hạn: 6510 hồ sơ, quá hạn: 0; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính: 312.

+ Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 1032 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 1032 hồ sơ, quá hạn: 0.

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở GTVT trong kỳ báo cáo là 109 thủ tục (107 thủ tục cấp Sở, 01 thủ tục thực hiện tại huyện xã và 01 thủ tục đặc thù).

+ Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3: 80 TTHC; Tỉ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3: 80/109 thủ tục, đạt 73,4 %; Tỉ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trong quý I năm 2021: 17/80 thủ tục, đạt 21,25 %.

+ Tổng số TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4: 29 TTHC; Tỉ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4: 29/109 thủ tục, đạt 26,60 %; Tỉ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trong quý I năm 2021: 08/29 thủ tục, đạt 27,59 %.

                                                      Ban BT

Tin liên quan
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021    09/07/2021
Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công    30/06/2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải Quý II năm 2021    18/06/2021
Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang năm 2021    28/05/2021
Sở Giao thông vận tải Tiền Giang triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021    26/05/2021
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2021    12/05/2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở GTVT Quý I năm 2021    28/04/2021
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/04/2021
Sở GTVT Tiền Giang rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021    01/03/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    24/02/2021
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết