Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang
16/11/2020

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang

 

Nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước, hạn chế tiêu cực, góp phần nâng cao nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang đã triển khai thành lập Bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh

Đến  quý III năm 2020 (Từ ngày 26/5/2020 đến 27/8/2020) Bộ phận Một cửa của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang đã tiếp nhận và giải quyết tổng số là 15890 hồ sơ: tiếp nhận mới 14608 hồ sơ, số kỳ trước chuyển qua là 1282 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết 14728 hồ sơ, đang giải quyết 1162 hồ sơ.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác này, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang đã đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan tập trung tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả về thời gian xử lý, đúng quy định; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, tuyên tuyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia khai thác, sử dụng hệ thống. Đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, công khai thông tin tiến độ giải quyết hồ sơ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính của bộ máy chính quyền.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng các hình thức sau: trực tiếp tại Bộ phận một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật; trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Bộ GTVT.

Đối với hồ sơ nhận theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức tiếp nhận hồ sơ hồ sơ tại Bộ phận một cửa kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống một cửa điện tử của Cục; yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (khoản phí, lệ phí nếu có) theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân một lần để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ, công chức chưa tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác, hợp lệ theo quy định thì công chức thực hiện ngay việc tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa phải gửi thông báo (qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn đến người dân của Cổng dịch vụ công trực tuyến), nêu rõ lý do, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Hướng dẫn Người dân thực hiện thủ tục hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện ngay việc tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để giải quyết hồ sơ theo quy định.

Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng mã hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công trực tuyến.

                                                                           Minh Thư

Tin liên quan
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021    09/07/2021
Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công    30/06/2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở Giao thông vận tải Quý II năm 2021    18/06/2021
Tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang năm 2021    28/05/2021
Sở Giao thông vận tải Tiền Giang triển khai thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021    26/05/2021
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số tỉnh Tiền Giang năm 2021    12/05/2021
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Sở GTVT Quý I năm 2021    28/04/2021
Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/04/2021
Sở GTVT Tiền Giang rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021    01/03/2021
Sở GTVT Tiền Giang thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông    24/02/2021
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết