Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Kết quả giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý 2/2020

- Trong Quý II năm 2020 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 15/6/2020):  Tổng số hồ sơ nhận giải quyết là 13020 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 11686 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển sang là 1334 hồ sơ.

- Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ đã giải quyết là 11454 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 1566 hồ sơ.

- Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT là 109 thủ tục (trong đó 107 thủ tục cấp Sở, 01 thủ tục thực hiện tại huyện xã và 01 thủ tục đặc thù).

- Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 80 TTHC

+ Tỉ lệ DVC TT mức độ 3: 80/109 thủ tục, đạt tỷ lệ 73,4 %

+ Tỉ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ: 23/80 thủ tục, đạt 28,7 %

- Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 29 TTHC

+ Tỉ lệ DVC TT mức độ 4: 29/109 thủ tục, đạt tỷ lệ 26,60 %

+ Tỉ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ: 07/29 thủ tục, đạt 24,1 %

Tin liên quan
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021    25/01/2021
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021    15/01/2021
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    12/01/2021
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    08/12/2020
Sở GTVT giải quyết gần 50.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp năm 2020    16/11/2020
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ    16/11/2020
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Tiếp tục Tiếp tục triển khai liên thông trong gửi, nhận TTHC trên Văn phòng điện tử tại Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Thực hiện tốt Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính Phủ vào cải cách Văn phòng điện tử Sở Giao thông vận tải Tiền Giang    16/11/2020
Kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót về Chỉ số Cải cách hành chính trong năm 2019 của Sở Giao thông vận tải    05/11/2020
 Nghi định Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa
 Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
 Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 Quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng
 Quyết định Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết