Ảnh Ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Chi tiết tin

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 

     Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh.

         Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công khi được thành lập (gọi tắt là Bộ phận Một cửa); quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

          Các Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC bao gồm:  Trung tâm Phục vụ hành chính công khi được thành lập; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây viết tắt là UBND cấp xã); Các cơ quan giải quyết TTHC, gồm: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả Ban quản lý Khu công nghiệp); các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Các cơ quan, tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

 Tại cấp tỉnh: Khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chưa được thành lập và hoạt động, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quyết định thành lập Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng cơ quan chuyên môn của đơn vị đó; cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật của Bộ phận Một cửa tại các cơ quan chuyên môn do cơ quan đó bảo đảm. Khi UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật của Trung tâm Phục vụ hành chính công do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm và quản lý.

Bộ phận 01 cửa tại Sở GTVT  

        Tại cấp huyện: UBND cấp huyện quyết định thành lập Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm và quản lý trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng.

       Tại cấp xã: UBND cấp xã quyết định thành lập Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp xã.

     Quyết định này Bãi bỏ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 Nội dung chi tiết xem tại đây.

                                                                  Vĩnh Thanh

Tin liên quan
Kế hoạch Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025    22/10/2019
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của ngành GTVT giai đoạn 2019 - 2025    07/10/2019
Khai trương tuyến buýt chất lượng cao đầu tiên tại Tiền Giang    01/08/2019
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG    29/07/2019
Công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh từ Bến xe Tiền Giang - Bến xe An Hữu (mã số 01)    18/07/2019
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    05/07/2019
Đại hội Chi đoàn Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2022    02/07/2019
Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang    26/06/2019
Thông báo Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2019    25/06/2019
Kế hoạch Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020    24/05/2019

Liên kết Liên kết