Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 1195
  Tổng lượt truy cập: 980717

Cấp phép lái xe Cấp phép lái xe

Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 11/2019 như sau: Số ...
Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2019 Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 10/2019 như sau: ...
Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2019 Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 9/2019 như sau: Số ...
Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2019 Thông báo lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 8/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 7/2019 như sau: ...
Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Công khai các địa điểm tiếp nhận hồ sơ đào tạo và sát hạch, cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Tiền Giang  xuất hiện một số cơ sở đào tạo lái xe trá hình hoặc một số cá nhân không được phép đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh tổ chức việc tiếp nhận hồ...
Thông báo Lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 6/2019 Thông báo Lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 6/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 6/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 5/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 4/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 01/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 01/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 02/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 02/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 03/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 03/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 4/2019 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 4/2019
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 4/2019 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 12/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 12/2018 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 11/2018 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 10/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 10/2018 như sau: ...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 7/2018 như sau: ...
Thông báo Địa điểm sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ ngày 01/8/2018 đến 31/12/2018 Thông báo Địa điểm sát hạch giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ ngày 01/8/2018 đến 31/12/2018
Thực hiện mục c, khoản 4, Điều 21 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ....
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 7/2018 như sau: ...
Thông báo Sự cố máy tính phục vụ công tác quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp đổi Giấy phép lái xe Thông báo Sự cố máy tính phục vụ công tác quản lý, đào tạo, sát hạch và cấp đổi Giấy phép lái xe
Máy chủ hệ thống Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông vận tải Tiền Giang hiện đang gặp sự cố và không thể hoạt động được từ ngày 13/7/2018. Sở Giao thông vận tải...
Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2018 Thông báo Lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 7/2018
Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe tại các cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải Tiền Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trong tháng 7/2018 như sau: ...